Hydro-Pohjanmaa -hanke

 Mankilanjärven vedenlaatua on tarkkailtu satunnaisesti vuosina 1972 – 2008. Vuosina 2013 – 2014 järvellä toimii Hydro-Pohjanmaa –hankkeen jatkuvatoiminen vedenlaadun mittausjärjestelmä. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Mankilanjärvelle sijoitetun vedenlaadun mittausjärjestelmän tarkoituksena on tarkkailla jatkuvatoimisesti vedenlaatua ja hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda alueelle uusia toimintamalleja vesiensuojelun parantamiseksi ja erityisesti maatalouden ravinteiden käytön tehostamiseksi. Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös testata jatkuvatoimista vedenlaadun mittausjärjestelmää humuspitoisissa vesistöissä.

 

Lautan vienti järvelle. (Kuva: Kaija Karhunen)

 

Hankkeen puitteissa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ottivat vesinäytteet 12.9.2013 ja 26.9.2013 kolmesta eri havainnointipaikasta, ja näytteet analysoitiin OAMK:n laboratorioissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sertifioitu näytteenottaja otti virallisen vesinäytteen 4.9.2013, joka analysoitiin SYKE:n laboratoriossa Oulussa. Näytteestä analysoitiin pH, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, ammoniumtyppi, nitriitti-nitraattityppi sekä kokonaistyppi. Lisäksi OAMK:n näytteistä tehtiin bakteerimääritykset.

SYKEn analyysitulosten mukaan järven pH on noin 6,4 ja sähkönjohtavuus noin 3,2 mS/m. Suomessa pintavesien pH on yleisesti noin 6 -8. Sähkönjohtavuus taas kuvaa veteen liuenneiden suolojen määrää, eikä sen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä veden terveydellisistä vaikutuksista. (Opetushallitus 2014, haettu 5.6.2014.) Järven typpipitoisuudet ovat hyvin alhaisia. Kiintoaine kuvaa vedessä olevan hiukkasmaisen aineksen määrää. Puhtaassa, kirkkaassa vedessä kiintoainetta on alle 1 mg/l, kun taas Mankilanjärvessä kiintoaineksen määrä on noin 20 mg/l. Tämä taas vaikuttaa sameuteen ja näkösyvyyteen.

Vedenlaadun tarkkailua ja mittausjärjestelmän testaamista jatketaan kesällä ja syksyllä 2014. Mittauslautan huoltotöiden yhteydessä järvestä otetaan vertailunäytteet, jotka analysoidaan OAMK:n laboratoriossa. 

 

Vesinäytteiden analysointia OAMK:n labrassa – kuvassa kiintoainemääritystä. (Kuva: Laura Karhu)

 

Aiheesta muualla

 

Mankilanjärvestä ja sen seurannasta löytyy tietoa myös Järviwiki-palvelusta. Palveluun päivitetään kesän aikana säännöllisesti erilaisia seurantatietoja esimerkiksi veden lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Myös muita mielenkiintoisia havaintoja järveltä löytyy palvelusta. Klikkaamalla kartassa näkyvää havaintopaikka-kuvaketta, pääsee tarkastelemaan palveluun tallennettuja seurantatietoja. Myös kuvia lautalta löytyy jonkin verran palvelusta. 

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Mankilanj%C3%A4rvi_(57.024.1.001)

Ruohonjuuritason kokemuksia huoltokäynneistä mittauslautalla ja toimista järven parissa voi lukea Mankilan kyläseuran kotisivuilta löytyvästä blogista, jota päivittää Hydro-Pohjanmaa –hankkeen harjoittelija. 

 

Soutelua lautalle. (Kuva: Kaija Karhunen)

 

Lähteet: Karhunen, K. & Laurinen O. Mankilanjärvi – selvitys järven tilasta syksyllä 2013. Luonnos 7.3.2014.

Opetushallitus 2014. Ympäristöanalyysit. Haettu 5.6.2014, http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/laboratorio/ymparistoanalyysit.html.