Mankilan ympäristö

Mankilan asumukset on rakennettu pääosin saarimaisille kankaille tai jokivarren korkeimmille törmille. Saarimaisia kankaita ympäröi laajat peltoaukeat ja kylän halki virtaa Siikajoki.

Mankila sijaitsee tulva-alueella noin 15 kilometrin päässä Rantsilan kylältä. Mankilasta löytyy maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja lintuasiantuntijoiden mukaan kylän laajat peltoalueet mataline vesistöineen kuuluvat maamme tärkeisiin lintualueisiin. Nämä lintualueet ovat luonnonsuojelun kannalta merkittäviä, uhanalaisten silmällä pidettävien ja kansainvälisen erityisvastuun lintulajien, pesimis- tai kerääntymisalueita.

Suoluontokohteista Matkusnevan aapasuoalue on suurelta osin avosuota. Yhdessä Ukonvaajanevan kanssa se muodostaa 413 hehtaarin suuruisen luonnosuojelualueen.